Since 1973
You are here: Home » Industry news » company news »  Decision on commending the advanced grassroots party organizations, outstanding party members, and outstanding party workers in the New District of 2008-2010

 Decision on commending the advanced grassroots party organizations, outstanding party members, and outstanding party workers in the New District of 2008-2010

Views: 4     Author: Site Editor     Publish Time: 2011-08-24      Origin: Site

Decision on commending the advanced grassroots party organizations, outstanding party members, and outstanding party workers in the New District of 2008-2010

Chang Xin Wei [2011] No. 96


Party committees of various towns, party work committees of the streets, ministries and commissions of the district committees, party organizations of the district committees, companies, and directly affiliated parties:

Since 2008, party organizations at all levels and members of the Communist Party of China have adhered to Deng Xiaoping Theory and the important thinking of the 'Three Represents' as the guide, thoroughly implemented the scientific development concept, and conscientiously implemented the Party’s 17th and 17th Central and 5th Middle Schools. The spirit of the plenary session, give full play to the leadership core role of the party organizations at all levels and the role of the fighting bastion, give full play to the vanguard and exemplary role of the Communist Party members, and make positive contributions to the economic and social development of the region. A number of grassroots party organizations, Communist Party members and An advanced model of party workers.

In order to sum up the experience and commend the advanced, and further promote the in-depth development of the pioneering competition, the district committee decided to decide on the outstanding advanced grassroots party organizations such as the Zhou’an Community Party Branch in Chunjiang Town, and 100 outstanding party members such as Bai Yuming. 50 outstanding party workers such as Sun Liufu were commended. It is hoped that the units and individuals who are commended will cherish the honor, refrain from arrogance and arrogance, make persistent efforts, create new achievements, and make new contributions. Party organizations at all levels and all Communist Party members should follow the example of advanced models, further emancipate their minds, invigorate the spirit, forge ahead, and work hard for the region to take the lead in basically realizing modernization!

annex:

List of outstanding Communist Party members in New Taipei District from 2008 to 2010

Bai Yuming Yin Degui Wu Boxing Wang Jianzhong Zhang Wenwei 芮 Steel

Liang Linkun Kong Jianhua Xu Yuming Wu Yaxing Peng Hongwei Zhang Jiehui

Li Xiaochun Hu Shichao Feng Guoxing Wu Yuegen Li Weiguo Chen Guoqing

Wu Haogen Chen Yaguang Tang Yunyan Xu Xingguo Wang Kedong Jiang Zhaozhong

Chao Guohua Zheng Liming Pan Jianping Jiang Hongyun Zhang Hongjian Dong Xiaofang

Zheng Juanling Zhu Jianfang Qian Weiming Pan Yanping Jiang Mingxi Ji Zhengwei

Liu Hongbo Huo Yeqing Sheng Wenqi Wan Xiaofang Gao Renxing Zhang Jianchang

Chen Guoqing Feng Jiayuan Li Zhongxing Xu Bocheng Yang Rongfang Zhang Xinlian

Zheng Jianwei Zhou Zhilong Qian Hongyu Xu Aiping Xie Jianqing Xie Kezhen

Tang Xiaorong Huang Keqin Xie Jianping Wu Yuzhen Mao Chenqing Lan Hongjuan

Lu Jianlong Zou Huaping Yan Zhaoming Sheng Huachun Jiang Guohua Zhao Huanqin

Wang Ruisheng Guo Mingfang Shi Lianhua Qian Zhiping Yan Meifang Shen Liujian

Lu Feng Chen Guoying Yan Wenjun Lu Quanya Gao Dong Qiu Guoxiang

Lu Linxiang Lu Zhongxing Fan Rongliang Lei Jingfang Li Xuehuan Jiang Hao

Wu Donghui Sun Gang Li Jiancun Chen Wen Liu Fei Sun Xinyi

Wang Yonggang Mo Jianwen Liu Guoxing Wu Yaying Wu Yahong He Renfang

Xu Xiaochun Zhang Yan Wan Chunping Yin Xiaoqiang

                                 ————Excerpt from the Party Building Network of Changzhou High-tech Zone (Yang Yingan)


Product Classification

Contact Us

   Address :   No.19 CuiPingHu Road,                                                   Xixiashu,Changzhou,Jiangsu
  Tel            : +86 519 85065590 
                       +86 13685284058
   Fax          : +86 519 83431183
   Mailbox  :  sale_carlos@shulechina.com
Copyright 2019 Changzhou Shule Kitchen Utensils Co.,Ltd.
Support By : Leaeer | Privacy